• Slide5.jpg
  • Slide4.jpg
  • Slide3.jpg
  • Slide2.jpg
  • Slide1.jpg

Logowanie

„Nie wolno szarpać naszej narodowej godności! Jesteśmy bliscy krewni Kazimierza i Maksymiliana, i Męczenników Dachau, i Męczenników Katynia”. Abp K. Majdański, Ojczyzna jest Matką, Łomianki 2005, s. 44.

Biskup KM

herb 219 XI 1962 r. ks. Kazimierz Majdański został mianowany przez św. Papieża Jana XXIII biskupem pomocniczym we Włocławku (z tytularną stolicą Zorolo).
Sakrę biskupią otrzymał 24 III 1963 we Włocławku z rąk Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego; współkonsekratorami byli Biskup włocławski Antoni Pawłowski i Sługa Boży Biskup Wilhelm Pluta. Za dewizę przyjął słowa: Facere voluntatem Tuam – Pełnić wolę Twoją (por. Hbr 10, 7). W herbie umieścił wizerunek Najświętszej Rodziny.

konsekracja2 konsekracja1

Zdjęcia z konsekracji biskupiej we Włocławku, 24 marca 1963 r.

SobórBrał aktywny udział w pracach II Soboru Watykańskiego (II i IV sesja). Wygłosił na Auli Soborowej w dniu 29 X 1965 przemówienie w imieniu Episkopatu Polski o potrzebie szacunku dla ludzkiego życia – przeciw wszelkim rodzajom dyskryminacji.

„Należy też powiedzieć, że dążyć trzeba do prawdziwego pokoju, opartego, bez wszelkiej hipokryzji, na przykazaniu Bożym: «Nie zabijaj» – i że należy wykluczyć wszelki rodzaj dyskryminacji, także tej najbardziej okrutnej, na skutek którego rozkwitające życie ludzkie zostaje okrutnie zgaszone, a cześć dla osoby ludzkiej i równość między wszystkimi ludźmi zostaje nieuleczalnie okaleczona”.

(bp K. Majdański, Głos na Auli Soborowej w czasie 138 sesji generalnej, w dniu 29 X 1965 r.)

Brał czynny udział w obradach Sympozjum Biskupów Europejskich w Chur (1969) i w Rzymie (1975). 

6 II 1975 bł. Papież Paweł VI mianował ks. Biskupa Majdańskiego członkiem Watykańskiego Sekretariatu dla Niewierzących, w którego pracach uczestniczył do 25 III 1981 r. Zorganizował w Polsce Komisję Episkopatu ds. Dialogu z Niewierzącymi i był także przez dwie kadencje jej przewodniczącym.

Był wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu „Iustitia et Pax” oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. W ramach Komisji Duszpasterstwa Rodzin koordynował prace dotyczące kanonicznego badania narzeczonych (1977-79).